1

Redaksjonen kommenterer 2020

Året 2020 har vært et vendepunkt. Det er skjedd et dobbelt sprang: På den ene sida har den allmenne krisa i imperialismen og dens tiltagende forråtnelse blitt skjerpet og på den andre siden har massenes kamp og motstand og den revolusjonære bevegelsen løftet seg til nye høyder. Vi ser konturene av imperialismens undergang i en ny stor bølge av proletarisk revolusjon.

Hver måned sender Tjen Folket Media vårt nyhetsbrev per e-post, og disse åpnes av mange hundre lesere. Her anbefaler vi 11 artikler fra den foregående måneden, og i tillegg får mottakerne Månedens kommentar. Denne er hver måned skrevet av redaksjonen for Tjen Folket Media, og publiseres ikke på nettsiden, men går kun til abonnentene på nyhetsbrevet.

Som en oppsummering av 2020 vil vi herved publisere disse kommentarene samlet, men i forkortet og noe bearbeidet form. Vi har omarbeidet kommentarene for å gjøre dem mer tilgjengelig, og for at de til sammen kan gi en oversikt over hvordan Tjen Folket Media har dekket og kommentert utviklingen i Norge og verden i løpet av året 2020.

Vi ber leserne merke seg at vi i allerede i februar i fjor slo fast at den sykliske krisa var et faktum, selv om de største børsfallene og de borgerlige erklæringene først kom i mars. Vi bemerker også et rekordhøyt antall saker, med 607 publiserte artikler i løpet av året, og gjør våre lesere oppmerksom på at man finner en løpende oversikt over våre saker i arkivet.

Hovedsaken i 2020 har vært den doble krisa som har slått voldsomt ut i hele verden: Covid-pandemien og den sykliske krisa i økonomien. Vår dekning av disse har vært helt unik i Norge. Ingen andre har inntatt samme konsekvente klassestandpunkt til dem. Ingen andre har anvendt marxismen til å forstå dem og sette dem inn i sin rette historiske kontekst. Dessuten har TFM viet mye plass til kampen og motstanden mot krise og represjon. 2020 er et veiskille, et år der alt virkelig har vært i forandring: Et kvalitativt skifte og sprang i den allmenne krisa i imperialismen og i modningen av den proletariske verdensrevolusjonen.

Av andre store saker har vi i januar vektlagt den norske regjeringskrisen og den første riksrettssaken mot Trump, markeringer av 8. mars, revolusjonær 1. mai tross forbud og innskrenkninger, enorme og verdensomspennende Black Lives Matters-opptøyer, historiske norske gateslag og opptøyer mot SIAN-fascistene, mer represjon og militarisme fra de gamle statene inkludert Norge, jordokkupasjoner i Brasil, aksjoner for å hedre de fire nye martyrene i folkekrigen i Tyrkia, minneord til kamerat Joselo i Ecuador, kriger i Etiopia og på Kaukasus, krigen i Afghanistan, og folkelige protester og kamper i land etter land: Libanon, Irak, Brasil, Mexico, Peru, Frankrike, Italia, India, Thailand, Uganda, Tanzania, Hviterussland, Hong Kong og så videre og så videre. Innen folkelig kamp og motstand har vi særlig løftet fram de fire folkekrigene i Peru, India, Tyrkia og på Filippinene, hvor vi har publisert en lang rekke nyheter fra disse og rapporter fra solidaritetsaksjoner.

Vi har reist den ideologiske kampen mot nasjonalisme på venstresida og mot andre former for opportunisme. Vi har markert 97-årsjubileet for stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti. Vi har markert 200-årsjubileet for Friedrich Engels’ fødsel. Vi har løftet fram utgivelsen av det andre nummeret av tidsskriftet Røde Fane, hvor hovedtemaet er folkekrigens universalitet. Alt dette er gjort med revolusjonær ånd og entusiasme for å sette maoismen i kommando for den neste store bølgen av proletariske verdensrevolusjon. 

Kort oppsummert: Den generelle utviklingen viser at 2020 har betydd et kvalitativt sprang, et vendepunkt, både i de objektive forholdene for revolusjon og i revolusjonens subjektive krefter. Det vil si, 2020 har vært et vendepunkt for både imperialismens forråtnelse og foreningen av den internasjonale kommunistiske bevegelsen under maoismen. Det ser vi som en rød tråd gjennom våre månedlige kommentarer.

Forøvrig finner vi det verdt å nevne at vårt arkiv over kommunistisk teori, vårt kommunistiske nettbibliotek, som i hovedsak inneholder tekster av Marx, Engels, Lenin, Stalin, formann Mao og formann Gonzalo, er kraftig utvidet i 2020. Før årets begynnelse var det 63 tekster og ved årets slutt 203. Med andre ord har vi lagt ut 140 slike tekster! I tillegg er flere av de allerede digitaliserte tekstene blitt forbedret med ny korrektur og ny digitalisering. Det er lagt ned et stort arbeid av våre aktivister og bidragsytere for å lykkes i dette arbeidet, som er et stort og viktig bidrag til bevegelsen. Vi oppfordrer leserne til å bruke biblioteket aktivt.

Store bidrag har vi også fått av enkelte av våre lesere, i form av enkelt-donasjoner og månedlige bidrag. De av våre venner som bidrar slik skal vite at disse bidragene er av stor verdi. Ved hjelp av disse får vi et økonomisk grunnlag for å organisere og drifte Tjen Folket Media. Vi sender våre varmeste revolusjonære hilsener til alle disse bidragsyterne, og ønsker nye bidrag velkommen. Vi hilser også alle de kameratene som hver uke legger ned mange timers arbeid med å skrive saker, lese korrektur, oversette, digitalisere, drifte kommunikasjon og tekniske løsninger og så videre. Det er dette apparatet som utgjør TFM. Selve nettsida er bare et uttrykk for en langt større organisme som ligger bak, og som gjør det mulig å yte nettopp dette bidraget til å politisere, mobilisere og organisere folk i tjeneste av den revolusjonære bevegelsen.

Vi oppfordrer våre lesere til å studere både nyheter og debattartikler, å studere klassikerne og de ideologiske tekstene, men å ikke studere løsrevet fra praksis. Ikke bare lese for å lese, men lese for å bruke det i diskusjoner. Dele stoffet med folk man kjenner. Spre det blant aktivister og andre som bør engasjeres. Tjen Folket Media er medier for revolusjon – vi er til for den revolusjonære bevegelsen, for utvikling av kamp og motstand. Det er vår eneste oppgave og vi lykkes kun om våre lesere lar seg bevege og settes i bevegelse av det vi gjør.

Vi understreker til sist igjen at kommentarene som følger er redigert og endret for denne publiseringen. Dette kommer ikke klart fram i kommentarene selv, og det vil også variere hvor omfattende endringene er fra kommentar til kommentar. Noen kommentarer er forkortet med opp til to tredeler, andre er nesten uendret. Dette er gjort for å sikre at de er omtrent like lange, og også for å bidra til at leseren får et oppsummerende helhetsbilde, det vil si å hindre at skogen forsvinner for bare trær.

Tjen Folket Media
04.02.2021

Januar: Norsk regjeringskrise og riksrett i USA

I januar har vi skrevet om regjeringskrisen da Frp forlot regjeringa, om NAV-skandalen og vektervold mot masser i Norge. Vi har skrevet om USAs trusler mot Iran, om motstand mot disse truslene og om den politiske krisa i USAs politiske elite. Vi har brakt videre nyheter om folkekrigen i India og den nydemokratiske revolusjonen i land som Ecuador, Brasil og Chile. Vi har oversatt og skrevet tekster om maoismen og tekster som forklarer konsepter som nydemokrati og proletariatets diktatur.

Januar har i Norge vært preget av regjeringskrisen og videre etterspill etter NAV-skandalen. Begge saker springer ut av utviklingen i norsk kapitalisme og klassekampen. NAV-skandalen skyldes ikke hovedsakelig feil fra NAV-ledelsen, men presset mot de fattigste. Det skyldes innstramminger i offentlig sektor og at staten vil og må presse landets fattigste hardere.

At Frp går ut av regjering gjenspeiler instabiliteten i dagens politiske klima. Regjeringsslitasjen truet med å splitte partiet. Spagaten mellom småborgerlig protestparti og «ansvarlig» borgerlig parti ble for stor. Trusselen var også at partiet risikerte å havne der SV var etter åtte år i regjering sist.

Men til grunn for misnøyen og spliden ligger tilspissingen av motsigelsene i dagens politiske system. Den allmenne krisa i kapitalismen legger press på det politiske spillet. Det har vært tendenser til at masser går til protestpartiene, og at mange slutter å stemme, og motsigelsene delte regjeringa.

Forøvrig har nyhetene vært preget av riksrettssaken i USA mot Trump og USAs trusler mot Iran, samt opptakten til presidentvalget. Disse nyhetene viser hver på sitt vis hvordan USA-imperialismen er viklet inn i store motsigelser som truer deres dominans. Forråtnelsen i USA-imperialismen er kommet langt. Det politiske systemet er åpenbart korrupt, og de normale «parlamentariske» reglene svekkes.

I India fortsetter folkekrigen. Det skjer midt blant historiens største generalstreik og massive protester og opptøyer. Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) viser at de leder folkekrigen videre, og Folkets Geriljafrigjøringshær har gjennomført mange aksjoner i januar.

I Latin-Amerika har vi kunnet dekke revolusjonær kamp i Chile, Ecuador og Brasil. I Chile har fattigbønder og urfolk fra mapuchefolket okkupert land fra storselskapene. I Ecuador har fattigbønder under revolusjonær ledelse erklært gruvefrie soner og møter dermed kraftig motstand fra myndighetene.

I Sveits har verdens rikeste og mektigste vært samlet til Verdens økonomiske forum og i protestene mot dette har maoistiske faner og paroler vaiet over de mest opprørske kampene. Utviklingen i flere verdensdeler viser at den revolusjonære bevegelsen som fylker seg bak maoismens fane er i vekst, og at enheten rundt venstrelinja er styrket.

Tjen Folket Media
04.02.2020

Februar: Krisevarsel og 8. mars-kampanje

Mot slutten av februar 2020 har nyhetene vært preget av koronavirus, flyktninger i Tyrkia og svingninger på børsene. For Tjen Folket Media har februar vært preget av kampanje fram mot 8. mars.

I februar har krisa blitt dypere, og det har vært store børsfall. Artikkelen «Februar: Kriser skjerpes» forteller oss at overproduksjonskrisene i kapitalismen kommer med 8-12 års mellomrom og at det nå er 12 år siden den såkalte «finanskrisen» som begynte i 2008. En krise som mange land egentlig aldri kom helt ut av.

I artikkelen kan man også lese om frykten som blir spredd for koronaviruset og om hindufascismen i India som har innført en ny anti-muslimsk statsborgerskapslov, hvor massene svarer med opprør og statens samarbeider med USA-imperialismen for å knuse den revolusjonære bevegelsen, ledet av maoistene.

TFM publiserte denne måneden en uttalelse fra Organisasjonskomiteen for Rød 8. mars 2020: «Fram for kampdagen 8. mars». Noen dager før 8 mars var innholdet og oppfordringene brennende aktuelle.

I løpet av måneden har det også blitt publisert om kvinnelige kommunistiske ledere gjennom historien og Tjen Folket Media har gjennomført en ny oversettelse av teksten «Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen» av Anuradha Ghandy (Avanti). Den nye oversettelsen er en del av teksten som manglet i norske oversettelser.

Denne teksten kommer også til å utgis fra og med 8. mars av Forlaget Røde Fane og studiesirkler kommer til å gjennomføres i flere deler av landet.

I anledning samefolkets dag 6. februar ble teksten «Leve samefolkets dag» publisert av redaksjonen for Tjen Folket Media. Saken «John-Reier Martinsen: Myrdet for samisk motstand» ble også publisert februar og dokumenterer samisk kamp og hvordan kommunisten John-Reier Martinsen ble drept for dette

I artikkelen «Vi markerer 1 år med nye nettsider» står det om arbeidet som har blitt gjort i det siste året med nye nettsider og to år som uavhengig medieplattform, som inkluderer over 400 saker på norsk det siste året, 100 på engelsk og 200 gamle saker. Man kan lese om betydningen av dette arbeidet og ambisjoner framover.

Tjen Folket Media
05.03.2020

Mars: Koronapandemi og kapitalisme i krise

Mars 2020 har vært en svært turbulent måned. Artikler fra Tjen Folket Media har vært preget av krise i kapitalismen, koronapandemi og kampanje for 8. mars. Vi har publisert flere tekster enn vi bruker vanligvis og dette gjenspeiler noe av urolighetene. Vi står inne i en viruspandemi, men pandemien brukes nå av politikerne til å skjule krisa i kapitalismen. Den økonomiske krisa vi ser foran oss, skyldes ikke Covid-19, men systemet selv.

I mars har koronapandemien eksplodert og satt et sterkt preg på samfunnet og folks liv. Samtidig har den sykliske krisa for alvor slått inn over kapitalismen. Børsene stuper mot bunnen, mens arbeidsledigheten stiger til nye rekorder.

Borgerskapet bortforklarer krisa ved å legge skylda på koronapandemien. Men her må ikke kortene blandes. Koronapandemien er en utløsende faktor, men i artikkelen «Ikke la deg lure, viruset skapte ikke krisa!» kan vi lese at krisa har vært forventet både av borgerlige og marxistiske økonomer. Børsene har stupt og arbeidsledigheten har steget til nye rekorder. Krisa vil bli dypere enn den forrige, som var den verste siden 1930-tallet.

Du kan lese mer om den marxistiske forklaringa av krisene i artikler Tjen Folket Media publiserte i mars. Krisa må møtes med kamp og motstand fra massene, hvis ikke vil rettigheter systematisk undergraves av staten og kapitalen.

I februar innledet Tjen Folket Media en kampanje for arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag. Denne kampanjen fortsatte frem til 8. mars. Blant annet publiserte vi en serie artikler som satte fokus på kvinnelige kommunistiske ledere. 

Vi publiserte også en artikkel med rapporter fra 8. mars-kampanje i ulike norske byer. Her kan man se en aktiv kommunistisk kampanje for kvinnekamp med oppsetting av veggaviser, tagging av slagord og bannerdropp. Det rapporteres også fra filmvisning og bannermaling i regi av Kampkomiteen.

Etter 8. mars publiserte vi blant annet en rapport fra 8. mars i inn- og utland, hvor vi fokuserte på Kampkomiteens markeringer i Norge og markeringene til ulike maoistiske organisasjoner og partier i utlandet.

Vi kunne med glede melde at Forlaget Røde Fane utgir artikkelen «Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen» som hefte. Heftet ble utgitt den 8. mars, og det er Tjen Folket Media som har oversatt artikkelen på oppdrag fra Rød Studiegruppe. Teksten vil bli brukt til studiesirkler om kvinnekamp i anledning 8. mars.

25. mars kunne Tjen Folket Media fortelle at den maoistiske bloggen Tjen Folket har lagt ut en bulletin lagd av Rød Front. Bulletinen består hovedsakelig av utdrag fra artikler publisert på Tjen Folket Media i løpet av mars.

Tjen Folket Media
03.04.2020

April: ‘Panta rhei’ eller: Alt flyter! 

Den første bølgen har skyllet over verden, og revet selvbedraget med seg. Tilbake står nå bare den nakne og blodige skammen. Vissheten om at den neste bølgen vil ramme innen kort tid. De imperialistiske kjøternes tøylesløse hykleri, og den vanlige småborgerlige hysterien. Men også den trassige og heroiske motstanden til massene, som nekter å akseptere at byrdene av krisen veltes over på dem.

Allerede har flere titalls millioner blitt kastet ut i arbeidsløshet. Dette i tillegg til de over 650 millionene som levde i ekstrem fattigdom og nød allerede før krisen. En rekke land står like foran en sultkatastrofe som truer med å bli den største i all skrevet historie. Selv i Norge står nærmere 430 000 helt eller delvis arbeidsløse ifølge NAV. Det reelle ledighetstallet er selvfølgelig høyere, og vil trolig bare vokse i løpet av de kommende månedene. Spesielt oppløftende er det ikke når det stabile geniet i USA foreslår å «sprøyte inn» desinfiserende i kroppen(!) som en måte å bekjempe korona-pandemien på…

Samtidig pumper de imperialistiske statene ut flerfoldige milliarder i «kontantstøtte» til monopolkapitalen. Den norske staten har lovet ytterligere smørepakker allerede i løpet av mai. Penger som det store flertallet av verdens proletarer, syke, uføre og arbeidsløse neppe kommer til å se snurten av, ikke minst fordi politikerne og byråkratene bevisst har nektet å stille et eneste krav overfor kapitalistene om at pengene skal komme massene til gode.

Videre har reformismens kroniske ideologikrise atter igjen fått sin eneste mulige forløsning i form av kapitulasjonen. Ikke siden 1914 har nederlaget føltes mer riktig og nasjonalpatriotismen mer sann for disse såkalte «sosialistene». I USA og England har omsider både Sanders og Corbyn lagt inn årene. I Norge intensiverer Rødt kappestriden med Høyre om hvem som er den norske borgerstatens og «nasjonaldugnadens» virkelige fanebærere. Svaret på det er for øyeblikket Rødt. Borgerligheten i norsk LO-ledelse har i anledning den dypeste krisen siden mellomkrigstiden fattet eneste rimelige beslutning: å skalke lukene på sine hjemmekontorer, og erstatte årets offisielle 1. mai-markering med et nasjonalt webinar om «trygghet».

Godt er det! Disse folkene har for lengst avslørt seg selv som de sosial-imperialistiske bedragerne de er, og blottstiller nå for alle og enhver hva deres hyklende og bedritne form for «samarbeid» og «solidaritet» i praksis innebærer. Arbeidernes internasjonale kampdag er det selvfølgelig ingen som kan avlyse. Den vil tvert imot bare skinne enda rødere, og runge enda mer høylydt, mot den flaue murringen av reformismens kollektive fallitt.

I brytningstider er det alltid de som frenetisk forsøker å klore seg fast til det gamle. «Tilbake til normalen!» roper den ene. «Forandring er farlig!» skriker den andre. Tror disse fortsatt ikke på det vi kommunister i alle år har forsøkt å fortelle dem, ikke engang nå som hele deres livsverden går fullstendig i oppløsning, så vil de i løpet av kort tid bli tvunget til å lære seg den heraklitiske dialektikken å kjenne: Det finnes ikke annet enn forandring!

Tjen Folket Media
03.05.2020

Mai: Glimt av en ny revolusjonær bølge

Mai måned i 2020 ble innledet av 130-årsjubileet for den første 1. mai-demonstrasjonen, og denne røde begynnelsen av måneden har satt sitt preg på Tjen Folket Media i mai, sammen med historiske jubileer som 75-årsjubileet for seieren over Hitler-fascismen og 40-årsjubileet for initieringen av folkekrigen i Peru.

Etter 130 år som internasjonal kampdag ble 1. mai 2020 forsøkt sabotert på en mer intrikat måte enn noensinne tidligere. Samtidig som mennesker presset seg sammen på kollektivtransport og i kjøpesentre med de borgerlige politikernes velsignelse, samtidig som det meste av arbeiderklassen måtte fortsette å gå på jobb som før og uten nødvendig smittevernutstyr, ble 1. mai forsøkt avlyst av sosialdemokrater og de reaksjonære gamle statene.

Den revolusjonære bevegelsen marsjerte likevel tvers gjennom disse forsøkene på å avlyse dagen. I Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Peru, Tyskland, Østerrike, USA, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Hellas og en rekke andre land, ble dagen markert med kjempende og militante markeringer. Fascister ble banket opp. Portforbud ble trosset. Politi-forbud ble omgått og utfordret. Yankee-faner ble brent. Røde faner med hammer og sigd ble hengt fra broer og heist til topps over torg og gater. Bevegelsens slagord ble reist på alle kontinenter.

Tjen Folket Media har rapportert fyldig fra 1. mai-kampanjen i Norge, inspirert av oppropet fra Rød Front og slagordet «Ut på gata 1. mai!» og Kampkomiteens «Kjemp og gjør motstand!», og fra markeringene av 1. mai på alle kontinenter, særlig de som var veiledet av den internasjonale uttalelsen ført i pennen av tidsskriftet El Maoista.

Mai har også vært preget av pandemien og krisa i kapitalismen, og Tjen Folket Media har i flere artikler påvist regjeringas svik mot folkemassene. Hånd i hånd med den kapitalistiske krisa og økt misnøye fra massene, militariserer reaksjonen samfunnet stadig mer. Represjonen øker i form av innskrenkninger i friheter og rettigheter.

Alt som skjedde, både kampen, krisene og represjonen, peker i en og samme retning: Revolusjon er hovedtendensen i vår epoke og den neste bølgen av proletarisk revolusjon vil skje under maoismens skinnende røde fane.

Dette er ikke tiden for mismot og pessimisme, selv om borgerskapet forsøker å kvele selve livsgnisten blant massene. Selv om deres «sosiale isolasjon» allerede gir massive utslag på helsevesenets statistikker over den mentale helsa blant folk. Imperialismen er et helvete for massene, men slik var det også før. Slik vil det være etterpå også, men slett ikke for alltid.

Vi lever i den proletariske verdensrevolusjonens strategiske offensiv. Vi lever i en vanskelig og kompleks og krigersk tid, men en tid der to århundrer av proletarisk kamp vil krones med seier. En tid som vil åpne en ny og strålende lys fremtid for menneskeheten. Den røde mai-måneden har virkelig båret bud om dette.

Tjen Folket Media
01.06.2020

Juni: Opptøyer mot politi, rasisme og fascisme

I juni har opptøyene i USA fortsatt, etter at de brøt ut i mai. Det var drapet på George Floyd som tente gnisten denne gangen, slik vi har sett flere ganger de siste årene. Men alle må forstå at kampene ikke handler om et enkelt drap, men om 400 år med oppdemmet og undertrykt raseri.

Opprøret retter seg mot politiet, som er yankee-statens voldsapparat. De opptrer slik yankee-staten alltid har gjort, det vil si som kolonisatorer og okkupanter. De kjører pansrede kjøretøy og de dreper tusen mennesker i året. De fleste av disse er fattigfolk og arbeidere.

Opprøret retter seg mot rasisme og sjåvinisme, og kroppsliggjør slik motstanden fra den svarte befolkningen i USA. Men det er ikke et svart opprør. Folk av alle hudfarger deltar, og særlig er det slik blant proletariatet. De dypeste og breieste massene retter sitt raseri mot systemet, og de står sammen i fast klassesolidaritet. Opprøret er ikke kapret av hvite aktivister, ikke på noe vis. Men småborgerlige identitetspolitikere forsøker, som alltid, å kapre motstand for å føre den inn i kompromisser og forhandlinger om representasjon.

Kampene har spredd seg til Norge. Vi har sett enorme demonstrasjoner – over 15 000 i Oslo. Massene har trosset forsøkene på å dempe motstanden med Covid-19-trusler og hets i media. Når ungdom jager fascister fra torg i Oslo og Trondheim, gråter opportunistene krokodilletårer over dårlig «PR». Dette kommer av at disse slett ikke vil ha noen grunnleggende forandring. Slike folk kan aldri løse problemet med undertrykking, for dette er systemiske problemer og hele systemet må knuses.

Juni har vært en eksplosjon av opptøyer. Kampene og motstanden er varslet. Det er begynnelsen på svaret folket vil gi, til den kapitalistiske krisa og den økende represjonen. Tjen Folket Media står fullt og helt, og av hele vårt hjerte, på massenes side. Vi støtter opprøret uten reservasjoner. Vi synes aldri synd på snut. Vi føler aldri med makthaverne i dette systemet. Vårt standpunkt er for proletariatet, for verdens undertrykte folkemasser, for «jordas fordømte».

I juni har vi også publisert en rekke klassiske tekster som forklarer og bidrar til den marxist-leninist-maoistiske teorien. Massene kjemper, men uten kommunistpartier som leder dem gjennom folkekrig til seier, vil kampen igjen kveles og begrenses. Proletariatet trenger sin ideologi – maoismen – og sitt parti – kommunistpartiet. Opptøyene er en bekreftelse av at massene vil kjempe, men uten organisering og ledelse vil kampene igjen og igjen ebbe ut.

Massene trenger ideologien og partiet, og kamerater i mange land, også Norge, har markert Heltemotets dag 19. juni nettopp i tråd med disse brennende behovene. Som Rudolf Nilsen sa: Vi har en verden å vinne, og ikke en time å miste!

Tjen Folket Media
02.07.2020

Juli: Mer kamp, mer represjon og flere martyrer

Året hittil har vært usedvanlig urolig og fullt av kamp. Juli har ikke vært et unntak. I en krise som bare blir dypere og dypere, og en pandemi som stadig rammer flere, vokser også massenes kamp og motstand.

Juli har vist at folkets kamp alltid kommer til å møtes med represjon av borgerskapet, spesielt når den skjerpes i krisetider. Lønninger skal presses ned, millioner mister jobben og i samme periode vokser massenes raseri mot rasistisk politivold, økt overvåking, fascistisk represjon forkledd som pandemitiltak, elendig helsetjenester for massene og høyere levekostnader.

Kampene som har vært i sommer mot politiet i USA har fortsatt med stor kraft. I Austin har en kamerat, Garrett Foster, mistet livet i kampen. Han døde som han levde, i tjeneste av folket og i forsvaret av svarte liv. Tjen Folket Media hedrer hans minne og sender våre varmeste revolusjonære tanker til hans etterlatte, hans forlovede, og alle hans kamerater.

I juli har det også vært aksjoner i flere land mot utlevering av Liam Campbell. Han er en irsk republikaner som Irland ønsker å utlevere til Litauen anklaget for våpensmugling. I denne sammenhengen har det blant annet blitt utført aksjoner i Oslo for Liam Campbell.

I Tyskland i har det vært en rettsprosess og dom i den såkalte «TKP/ML-prosessen». Ti personer er blitt dømt for å være medlem i det tyrkiske kommunistiske partiet TKP/ML. Det er ingen anklager om forbrytelser, kun at den tyske staten finner dem skyldig i å være revolusjonære, i å være kommunister.

I India har maoistene erklært og gjennomført martyrenes uke, til heder for de som har gitt sitt liv i folkekrigen. I juli har det også vært flere aksjoner er gjennomført mot den gamle råtne indiske staten.

Elling Borgersrud, kjent fra rapgruppa Gatas Parlament, har skrevet en artikkel mot Pål Steigans rasisme og hans samrøre med fascister. Borgersrud tar et prinsipielt standpunkt som vi stiller oss helhjertet bak. En artikkel på TFM drøfter også denne kritikken, og går videre i å analysere Steigans politiske linje. En kommentator for TFM slår fast at Steigan har vært en opportunist siden 1970-tallet.

Blant alt annet vi har publisert i juli, er det også en lang rekke klassiske tekster. Marxismen-leninismen-maoismen er en rik skattkiste av teori som analyserer og syntetiserer proletariatets 200 år lange kamp. Alle tekstene vi har publisert inneholder aktuelle sannheter og diskusjoner om standpunkt som stadig blusser opp den dag i dag.

Tjen Folket Media
07.08.2020

August: Gatekamp og vold mot fascister

Tjen Folket Media har i august kunnet skrive om flere gateslag der masser har angrepet fascister og politi. Arendal, Oslo og Bergen – tre byer på én enkelt måned – har opplevd harde konfrontasjoner, og i Bergen førte det til at fascistlederen Thorsen lå blødende på gata tross massiv politibeskyttelse. Muslimhatet og represjonen har fått det til å renne over.

Det skal heller ikke være noen tvil om at dette ikke hadde skjedd uten antifascistisk kamp og mobilisering. Protestene i forbindelse med Black Lives Matters-bevegelsen har spilt kraftig inn. Kampene i Norge dette året ser ut til å være uten sidestykke i omfang de siste 20 årene! Det er på denne måten et historisk år for antifascisme og folkelig kamp. Dette skjer i en kontekst der 2020 markerer et veiskille i utviklinga av verdenssituasjonen. 

Den sykliske krisa i kapitalismen som har skyllet over verdensøkonomien i år, er den kraftigste og dypeste siden depresjonen på 1930-tallet. Den som tror at 2021 kommer til å bli som 2018 eller 2019 tar feil. Den allmenne krisa i det imperialistiske systemet er skjerpa dramatisk og det betyr mer kamp, mer motstand, mer represjon og mer konflikt – overalt!

Kampene i Norge må også sees i sammenheng med imperialismens, hovedsakelig yankee-imperialismens, undertrykking og utbytting av verdens undertrykte nasjoner. Vest-Asia er særlig ramma av imperialismens krig og plyndring de siste tretti årene. En bekreftelse fikk vi i den enorme eksplosjonen i Libanon i august. Eksplosjonen ble raskt utnytta av fransk imperialisme og USA-imperialismen. De tvang fram, sammen med massenes frustrasjon og kamp, et nytt regjeringsskifte. Dette skjer samtidig som hele den tredje verden opplever en helsekrise uten sidestykke på grunn av Covid-19-pandemien og sammenbruddet i det allerede elendige helsevesenet. Samtidig kaster den sykliske krisa i kapitalismen millionmasser ut i arbeidsløshet og sult.

Midt i denne situasjonen hever den revolusjonære bevegelsen maoismens skinnende røde fane. Folkekrigen i India utvikles under ledelse av CPI(Maoist), og i august er det drevet en solidaritetskampanje med politiske fanger i India – blant disse flere eldre akademikere. I Brasil har fattige bønder, organisert av Fattigbøndenes forbund (LCP), gjenerobret stjålet land under revolusjonære faner. I Tyskland har den reaksjonære forbundsstaten ført en antikommunistisk prosess mot TKP/ML, partiet som leder folkekrigen og den nydemokratiske revolusjonen i Tyrkia, og de har dømt 10 tyrkiske revolusjonære til lange fengselsstraffer.

Tjen Folket Media har videre skrevet om borgerlig spionasje og infiltrasjon. Represjon er den andre sida av mynten i massenes økte kamp og motstand. Den borgerlige staten er en maskin for undertrykking. Infiltrasjon, sabotasje, spionasje, attentater, provokatører – dette er verktøy alle borgerlige stater, også den norske imperialistiske staten, bruker mot opposisjonelle og revolusjonære. Kommunistpartiet og den revolusjonære bevegelsen må ta tiltak for å forsvare seg mot dette, i all sin organisering og virksomhet.

Tjen Folket Media
01.09.2020

September: Fra økonomisk resesjon til kamp mot opportunisme og nasjonalisme

Den sykliske krisa i kapitalismen fordypes mer og mer, og gjør at de sosiale og politiske motsigelsene i verden skjerpes. Som vi allerede ser er det særlig i de undertrykte nasjonene i den tredje verden at krisa rammer desidert hardest, og hvor motsigelsene viser seg mest akutt. Men også i Norge går utviklinga i samme retning – i retning skjerpa klassekamp, økende uro og nød, økende represjon og motstand.

Forrige måned erklærte den reaksjonære peruanske staten unntakstilstand i Cuzco og Arequipa, og TFM har publisert en artikkel fra Tribune of the People som skildrer opptrappinga av de folkelige kampene i landet. Flere saker denne måneden har omhandla 47-årsmarkeringa av det fascistiske kuppet i Chile 11. september, samt 28-årsdagen for formann Gonzalos verdenshistoriske tale fra fengselet.

Også rundt Middelhavet har vi sett hvordan krisa manifesterer seg som tilspissa konflikt og rivalisering, spesielt mellom Hellas og Tyrkia, med deres respektive allierte. Mulig ser vi her konturene av en ny kontrarevolusjonær offensiv for å komme «Festung Europa» til unnsetning? Mye tyder på det, ikke minst i kjølvannet av brannkatastrofen i Moria-leiren. Vi må her advare like mye mot den liberale idealismen til partier som Rødt og SV, som den vulgariserte «realismen» til partier som Ap, Høyre og Frp.

Andre nyheter som har prega september er den såkalte «Abraham-avtalen» mellom USA, De forente arabiske emiratene og Israel. En avtale som går åpent imot de palestinske massenes interesser og stadfester den offisielle forsoninga mellom Emiratene og Israel. I Tyskland har det igjen blitt avslørt nazistiske nettverk på innsida av den tyske staten, og vi har også skrevet om de tyske kameratenes motmobilisering mot den anti-demokratiske utviklinga. Også i USA ser vi utvikling i retning stadig mer undergraving av det borgerlige demokratiet, i forbindelse med avsløringa av Yankee-statens systematiserte valgjuks, og det samme i England i forbindelse med rettssaken mot Julian Assange. Her hjemme var det 7. september 14 år siden det norske politiets mord på Eugene Obiora, et mord som fortsatt står ustraffa, og TFM har skrevet om den farseaktige rettsaken mot Bergens-rapperen Kamelen som er tiltalt for å ha fått publikummet sitt til å synge «fuck politiet».

Våre kommentatorer og bidragsytere har også løfta fram en rekke viktige debatter denne måneden. Fra taktikk og strategi i klima- og miljøkampen, til opportunismen og sjåvinismen i Rødt og «Kommunistiska Partiet». Vi har oppdatert arkivet vårt med mange nye artikler fra de marxistiske klassikerne. Vi har publisert en rekke kronikker og større teoretiske arbeider, samt uttalelser og dokumenter fra den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Viktigst av disse er at vi har publisert den mest omfattende kritikken av nasjonalisme og sosialpatriotisme som sålangt har blitt utgitt på norsk i den kommunistiske bevegelsen, i alle fall som TFM kjenner til. Denne er skrevet av kameratene i tidsskriftet Røde Fane under tittelen «Tilbake til marxismen i det nasjonale spørsmålet».

Tjen Folket Media
01.10.2020

Oktober: Fattigbønder erobrer jord i Brasil

Tjen Folket Media har i oktober skrevet om kamper rundt om i verden. Vi har skrevet om fattigbøndenes kamp for jorda i leiren Tiago dos Santos i Brasil og om nye martyrer i folkekrigene i Tyrkia og India. Vi har rapportert om solidaritetsaksjoner for disse, både i Norge og i andre land. Flere saker denne måneden har også vist hvordan rivaliseringen mellom imperialistene fører til mer militarisering og krig, for eksempel i Nagorno-Karabakh.

I Brasil har fattigbønder tatt jorden i leiren Tiago dos Santos, ledet av Fattigbøndenes forbund (LCP). Militærpoliti og jordeiere planla et angrep og en massakre på leiren, men på grunn av bøndenes kamp og solidariteten med dem mislyktes planen. Bøndene har nå gjenerobret jorda i området. Solidaritetsaksjoner for LCP har blitt gjennomført i mange land, inkludert Ecuador, Mexico, USA og Sverige.

I folkekrigen i Tyrkia falt Nubar, Özgür, Rosa og Asmin i strid under den tyrkiske fascistiske statens bombeangrep med helikopter og droner i Dersim-regionen. TKP/ML skriver at skyttergravene likevel ikke blir tomme. Folkekrigen lar seg ikke knuse. Solidaritetsaksjoner med TKP/ML har blitt gjennomført i blant annet Norge, Tyskland og Frankrike.

Det indiske revolusjonære magasinet Peoples March har publisert en artikkel til heder for kamerat Srjana som falt i strid i mai år i folkekrigen i India. Det har blitt gjennomført aksjoner i Norge i september og oktober til støtte for folkekrigen i India og partiet CPI(Maoist). Det er også gjennomført aksjoner for irske Liam Campbell som trues med utlevering til Litauen. 

Det er på norsk publisert en tekst om et intervju med kamerat Laura, en leder i Perus Kommunistiske Parti. Intervjuet er av stor viktighet og viser at folkekrigen i Peru lever videre tross den svarte propagandaen for å både knuse og fornekte folkekrigen.

Krigen om Nagorno-Karabakh, mellom Armenia og Aserbajdsjan, har eskalert denne måneden. Frankrike har brukt krisetilstandene i Libanon til å fremme sine egne posisjoner i sin tidligere koloni. Norge kaster seg med iver inn i militariseringen, gjennom å etablere en ny permanent militærbase i Jordan denne måneden, hånd i hånd med økonomiske kontrakter med byråkratkapitalistiske myndigheter i Jordan.

Den økte represjonen i Norge er avslørt særlig to ganger denne måneden. Rettssaken i Bertheussen-saken, er et eksempel. De falske angrepene på Wara og Bertheussen førte først til razziaer mot et teaterstykke(!) kritisk til FrP og regjeringen. Tidligere justisminister Per-Willy amundsen (Frp) prøvde i september, etter drapet på Dan Eivind Lid fra SIAN, å rette mistanken mot «voldsvenstre» og Rødt(!!). Rasistiske Resett og Document.no sendte samme anklage mot TFM(!!!). Nå er tre menn arrestert for drapet. Miljøer de tilhørte var narko-miljøet og minst en hadde nazi-sympatier. Ingen tilhøre noen del av venstresida.

Tjen Folket Media
01.11.2020

November: NKP 97 år, mer kamp og motstand

I november 2020 har vi markert 200-årsjubileet for Friedrich Engels’ fødsel, og 97-årsjubileet for stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti. Verden preges av represjon, krise, store folkelige protester, og flere kriger og revolusjonære kamper. Nyhetsbildet har vært preget av valgsirkus i USA og av pandemien. I Italia og Frankrike har det vært voldelige protester mot innstramminger i forsamlings- og bevegelsesfriheten.

I forbindelse med valgkamp har både Uganda og Tanzania arrestert opposisjonsledere og slått knallhardt ned på protester. I Peru har den tredje presidenten på ett år har gått av, det er gjennomført en rekke arrestasjoner av politiske aktivister og jurister, og flere er døde og hundrevis skadd i sammenstøt mellom politi og demonstranter. I Thailand har folkelige protester mot konge og militærjunta brutt ut på nytt. I Brasil har nye demonstrasjoner støtt sammen med politiet. I Irak har massene reist seg i protester mot USA og myndighetene.

USA har fortsatt tilbaketrekningen fra Afghanistan etter ny seierrik framgang for Taliban. Afghanistan er et brennende og aktuelt eksempel på hva imperialismen betyr for verdens fattige og undertrykte: krig og nød. Det samme ser vi i Etiopia, hvor statsministeren som Norge ga Nobels fredspris (!) har bombet sivile mål i Tigray-provinsen med tungt artilleri.

Den 25. november har den internasjonale dagen for kamp og solidaritet mot vold mot kvinner blitt markert i mange land. I Mexico har vi denne måneden sett militante og voldelige protester mot kvinneundertrykkinga. Våre kamerater i Tyskland har beskrevet hvordan revolusjonære har demonstrert, og i Norge har Kampkomiteen også markert dagen.

Friedrich Engels ble født for 200 år siden, og vi har hedret hans livsverk og hans udødelige bidrag til den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Alle revolusjonære som gir sitt liv til bevegelsen, setter evige spor etter seg. Deres avtrykk i materien viskes aldri helt ut, for de har alle bidratt til bevegelsens utvikling. Revolusjonære i Norge har gjennomført en rekke solidaritetsaksjoner med TKP/ML-martyrene, og også markert kamerat Joselo fra Ecuador. Martyrene og lederne vil aldri glemmes, og de lever videre i vår kamp.

Vi har også i november kunnet feire 97-årsjubileet for Norges Kommunistiske Parti. I denne forbindelsen har revolusjonære i Norge igjen reist slagordet for å gjenreise Norges Kommunistiske Parti. Ingen klasse kan ta makta uten egen klasseorganisering, uten sitt politiske uttrykk, uten en generalstab. Dette er en historisk lov. Protester og kamper uten organisering og ledelse, uten korrekt veiledning, renner ut i sanden.

Uten det nødvendige lederskapet får massene mange praktiske erfaringer, men ingen håndfaste resultater. Eller som Lenin formulerte det: «Allting utenom makt er illusorisk». Makta kan bare vinnes gjennom revolusjon og revolusjonen kan bare organiseres og ledes av partiet. Derfor må alle revolusjonære vie seg, og helst vie seg fullt og helt, til å gjenreise klassens parti. Vi lover å gjøre vårt bidrag.

Tjen Folket Media
05.12.2020

Desember: Enda mer kamp og flere jubileer

Nyhetsbildet i desember har i likhet med nyhetsåret forøvrig vært dominert av økende represjon og folkelig motstand, fra Chile i vest til Filippinene i øst. Dersom de grunnleggende motsigelsene i verden fortsetter å utvikle seg slik det ser ut nå, vil 2021 i vel så stor grad som 2020, stå i kampens navn.

Verden over ser vi hvordan det eneste svaret imperialismen og de gamle statene har på den politisk-økonomiske krisen, er masseoppsigelser, kutt i vanlige folks helse- og velferdsordninger, mer represjon, opptrappet militarisering og bruk av terrortaktikk mot så vel sivile som revolusjonære stridende. Dette som svar på at massene verden reiser seg og tar til gatene i protest og motstand mot reaksjonen.

Videre har vi gjennom desember publisert flere saker fra folkekrigene i Tyrkia og India, ledet av henholdsvis TKP/ML og CPI (Maoist), hvor de revolusjonære styrkene, til tross for tung og blodig represjon, fortsetter den væpna kampen veiledet av maoismen.

Internasjonalt har det blitt markert en rekke jubileer, og vi må her særlig nevne 200-årsjubileet for Friedrich Engels’ fødselsdag, 127-årsjubileet for formann Mao Zedongs fødselsdag, formann Gonzalos 86-årsdag, 20-årsjubileet for Folkets Geriljafrigjøringshær (PLGA) i India og 52-årsdagen for stiftelsen av Filippinenes Kommunistiske Parti.

Vi har i desember også hatt gleden av å kunne meddele mye aktivitet både i fra Norge og Norden. Eksempelvis ble det like før jul holdt støttedemonstrasjoner i Trondheim og Kristiansand for 18 år gamle Mustafa Hasan, som trues med deportering av den norske staten. I mange byer er det gjennomført solidaritetsaksjoner med TKP/ML og TIKKO i Tyrkia, med martyrene, med Engels’ 200-årsdag og folkekrigen på Filippinene.

På tampen av året meldte kameratene våre i tidsskriftet Røde Fane at de har gitt ut et nytt nummer, hvor hovedtemaet er folkekrigens universalitet. Det er et nummer vi anbefaler på det varmeste til alle våre lesere, og kan bestilles via TFMs kontaktskjema eller [email protected].

Tjen Folket Media
05.01.2021