1

Politiet bryter loven med massevisiteringer

I tre store operasjoner i de siste ukene har politiet foretatt ulovlige ransakelser på sentrale T-banestasjoner i Oslo sentrum. Nesten 2000 personer er til sammen blitt visitert på jakt etter våpen. 

Marius Dietrichson, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen, uttaler til Dagbladet at “ordlyden i loven innebærer at massevisitasjoner av flere eller alle på et sted, ikke er lov. Det man her gjør, rammer bevegelsesfriheten.” Og han sier videre at det “er uttrykk for at borgerrettighetene er på vikende front” og at “enhver lovlydig borger skal fritt kunne bevege seg i vårt samfunn uten frykt for å bli stoppet og ransaket av politiet – eller visitert, som de kaller det her. Skal man bli gjenstand for slik kontroll, må det være en grunn – politiet kan ikke gjøre dette etter eget forgodtbefinnende.”

Han viser til Politilovens paragraf 7a som sier at politiet kan visitere en person på et offentlig sted når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av et våpen. Og at det i dette ligger to ting: 

– For det første må formålet med undersøkelsen være å avdekke om personen bærer våpen. Andre formål ved undersøkelsen, som f.eks. søk etter narkotika, kan ikke gjøres med hjemmel i denne bestemmelsen.

– For det andre må det foreligge ytre konstaterbare og etterprøvbare opplysninger som kan tyde på at vedkommende bærer våpen. Sannsynlighetsovervekt kreves ikke, men kravet om grunn til å undersøke gjelder for hver person som skal visiteres.

Videre sier han at det er en grunnleggende menneskerett å bevege seg fritt i samfunnet og at å bli stansa av uniformert tvangsmyndighet, og ransaka, på åpen gate er svært belastende, og at problemer med kriminalitet ikke må løses med totalitære virkemidler. Det skal være et grunnprinsipp at politiet må ha grunn til å stanse deg. Han spør seg også om hva som blir det neste, og sier at de går for langt når de kaster nettet over en hel bydel, at det er belastende for befolkninga og spesielt for minoriteter som trakasseres oftere av politiet.

Dagbladet har også snakka med en som var til stede ved en av massevisiteringene, som forteller at at det var fryktelig ubehagelig å se på at politiet stoppa en stor folkemengde og sjekka dem med metalldetektorer og gikk gjennom vesker og sekker. Han sier også: “Jeg har aldri følt på en utrygghet rundt knivstikkinger i Oslo, men jeg følte meg definitivt utrygg da jeg var på vei hjem fra byen og ble møtt av så mange politibetjenter som visiterte folk og ransaket sekkene og veskene deres.”

Vi understreker til slutt juristens tese om at dette er et uttrykk for at borgerrettighetene er på vikende front. Dette sammenfaller med vurderingen venstresida i den internasjonale kommunistiske bevegelsen har gjort av vår tid: Det borgerlig-liberale demokratiet undergraves mer og mer i de vestlige imperialistiske landene. TFM har ved flere anledninger pekt på dette, og hvordan det konkret kommer til uttrykk i Norge, blant annet ved innskrenkningene i demonstrasjons- og forsamlingsfriheten under påskudd av pandemien. Dette er uttrykk for den allmenne krisa i imperialismen, som også viser seg i det politiske systemet. Det peker også mot ytterligere tilsidesettelse av demokratiske rettigheter og mer korporativisme i framtida, altså en tendens i retning fascisme.

Referanse

Dagbladet: Massevisitasjoner i Oslo: Mener politiet bryter loven