1

Spørsmål om streikerett utsatt til høsten

Partiet Rødt har reist et forslag i Stortinget for å “sikre reell streikerett”. Arbeiderpartiet har sørget for å få saken utsatt til høsten, altså lenge etter vårens lønnsforhandlinger.

Rødt reiste også et lignende forslag i fjor, der de foreslo å endre systemet for tvungen lønnsnemd. Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

Tvungen lønnsnemnd betyr at Rikslønnsnemnda, en statlig institusjon, avgjør det endelige utfallet av et lønnsoppgjør. Dette er korporativisme på norsk, og undergraver akkurat som Rødt sier streikeretten. Derimot handler det ikke om å “endre” dette systemet, men om å trosse det og knuse det. Streikerett er en borgerlig-demokratisk rettighet som er nedfelt i FNs rettighetserklæringer, og det hører ingen steder hjemme med tvungen lønnsnemnd og andre former for statlig inngripen i forhandlingsfriheten. 

Den borgerlige ideologien forsøker å rettferdiggjøre kapitalismen med at arbeideren kan selge arbeidskrafta si fritt til hvem man vil. Uten reell streikerett, forsvinner denne siste resten av ideologisk legitimering av kapitalismen. Da er det ikke bare sulten som tvinger arbeideren til å jobbe for kapitalisten, den kapitalistiske staten kan også bestemme hvor mye lønn man skal få. Dermed blir kapitalismen ikke bare reelt undertrykkende, men den blir det også formelt.

Tvungen lønnsnemnd ble brukt i to Unio-streiker våren 2021. Resultatet ble at Rikslønnsnemnda bestemte at de ansatte skulle få det som arbeidsgiver hadde tilbudt. Staten grep inn under påskudd av “brannfare” i et tilfelle, og i et annet fordi de hevdet at bemanningen på sykehusene ikke var forsvarlig.

Videre skriver Fri Fagbevegelse:

“Under vaskeristreiken til Industri Energi i 2014, ble tvungen lønnsnemnd begrunnet med fare for at streiken kunne gå ut over liv og helse. Sammen med LO klaget forbundet dette inn for ILO, som ga medhold i klagen og sa at norske myndigheter hadde opptrådt i strid med ILOs regler.”

ILO er arbeidslivsinstitusjonen innenfor FN-systemet. Den kommunistiske analysen er at med den imperialistiske fasen i kapitalismen, ser vi reaksjon over hele linja. Vi ser det i økonomien, politikken og ideologien. Vi ser fremveksten av alle slags reaksjonære bevegelser. Borgerskapet vender seg vekk fra opplysning, liberalisme, friheter og rettigheter, og vender seg til mystisisme, nasjonalisme, korporativisme og fascisme. 

I denne konteksten forstår vi institusjoner som Riksmekleren og Rikslønnsnemnda som mørk reaksjon, under påskudd av å “forsvare liv og helse” eller kanskje vi skal si forsvare samfunnskroppen mot ødeleggende klassekamp, fratas arbeiderklassen sine mest elementære rettigheter som arbeidstakere. Den lovfesta streikeretten undermineres systematisk, og mekling og tvungen lønnsnemnd er ikke lenger en “siste utvei”, det er blitt faste innslag i lønnsoppgjørene. For kapitalismen vil dette uansett bli som å pisse i buksa for å holde varmen, for å kneble klassekampen i dag er å skjerpe den i morgen. De underliggende motsigelsene blir ikke mindre alvorlige, av å holde lønna nede ved hjelp av statens direkte inngripen. Tvert om!

I denne forbindelse minner vi også om at det nærmer seg 1. mai og oppfordrer alle våre lesere til å gå ut på gata denne dagen, og markere 1. mai under parolene som Kampkomiteen har satt frem:

Referanse

Rødt vil sikre reell streikerett for alle – men forslaget må ligge til høsten | FriFagbevegelse