1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 230 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi digitalisert flere tekster fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 3 utgitt av Forlaget Oktober 1979. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Forord og etterord til undersøkelser av forhold på landsbygda

Studiene våre må bli bedre

Utdrag:

«Kamerat Mao Zedong la fram denne rapporten på et kadermøte i Yen’an. Rapporten og de to artiklene «Korriger arbeidsstilen til partiet» og «Mot den klisjéprega skrivestilen i partiet» er de viktigste skriftene til kamerat Mao Zedong om korrigeringsbevegelsen. På det ideologiske planet oppsummerer han her tidligere uoverensstemmelser om partilinja og analyserer den småborgerlige ideologien og stilen som var svært utbredt i partiet og som ga seg ut for å være marxisme-leninisme — framfor alt tendensene til subjektivisme og sekterisme. Disse to tendensene kom til uttrykk i den klisjéprega skrivestilen i partiet.

Kamerat Mao Zedong oppfordra til å sette i gang en marxist-leninistisk skoleringsbevegelse i hele partiet for å korrigere arbeidsstilen i samsvar med de ideologiske prinsippene i marxismen-leninismen. Oppfordringa hans førte svært raskt til en stor debatt mellom proletarisk og småborgerlig ideologi i og utafor partiet. Dette befesta stillinga til den proletariske ideologien både i partiet og utafor partirekkene, høyna det ideologiske nivå­et til de store massene av kadrer betraktelig og skapte større enhet enn noen gang i par­tiet.»

Avslør planen om et München for det fjerne østen

Om den internasjonale enhetsfronten mot fascismen