1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka publiserer vi tekster av den store kvinnelige kommunistiske lederen Clara Zetkin, som i sin tid foreslo 8. mars som en internasjonal markeringsdag på en sosialistisk kvinnekongress i København. Den første av tekstene er Zetkins gjengivelse av en interessant samtale med Lenin, som hun kjempet skulder ved skulder sammen med.

Les mer om Clara Zetkin:

Clara Zetkin

Kvinnen, ekteskap og kjønn, utdrag fra Erindringer om Lenin, av Clara Zetkin.

Utdrag:

“Vår første lengre samtale om dette emnet hadde vi høsten 1921, i Lenins store arbeidsværelse i Kreml. Lenin satt ved skrivebordet som var fullt av bøker og aviser og vitnet om studium og arbeid, men uten «genial uorden».

«Vi må for all del skape en mektig internasjonal kvinnebevegelse på et klart teoretisk grunnlag», begynte han etter at han hadde hilst på meg. «Uten marxistisk teori får vi ingen skikkelig praksis, det er klart. Også på dette området må vi kommunister ha høyeste grad av prinsipiell klarhet. Vi må avgrense oss skarpt fra alle andre partier. Vår Annen internasjonale kongress greide dessverre ikke å innfri forventningene når det gjaldt drøftingen av kvinnespørsmålet. Den stilte spørsmålet, men kom ikke fram til noen bestemt stillingtaken. Saken ligger ennå i en komité. Den skal lage utkast til en resolusjon, teser og retningslinjer, men er ikke kommet særlig langt på vei. De må hjelpe til.»

Jeg hadde alt hørt av andre det Lenin nå fortalte meg, og jeg sa at dette forbauset meg. Jeg var full av begeistring for alt de russiske kvinnene hadde utrettet under revolusjonen, og det de nå gjorde for å forsvare den og utvikle den videre. Og når det gjaldt kvinnenes stilling og virksomhet i det bolsjevikiske parti, betraktet jeg det som et mønsterparti — ja selve mønsterpartiet. Dette partiet alene tilførte den internasjonale kommunistiske kvinnebevegelsen verdifulle erfarne krefter og var et stort historisk forbilde.”

Frem til de arbeidende kvinne masser!, av Clara Zetkin.

Utdrag: 

“Den 8. mars staar for døren. Den internasjonale kvindedag, den store opmarsj av arbei­dende kvinder mot det bor­gerlige samfund, som den kommunistiske internasjona­les partier avslutter sin agitasjonsuke blandt disse kvindemasser med. Til kamp for sine menneskerettigheter skal de staalsætte sig og ruste sig i alle kapitalistiske stater, de arbeidersker og kvindelige funksjonærer, som daglig føler utbytningens skorpion i strupen på sig, hvad enten de nu træller i fabrikken eller i det fattige hjem.

Det er proletariatets kvin­der og smaafolks kvinder, som ikke vet hvordan de skal kunne faa mætte sine barn og faa sendt dem på skolen, naar lønningene er saa elendige, naar dyrtiden blir værre og værre og skatterøveriet flore­rer, det er lærerinder og kvin­delige funksjonærer som skjælver for at bli avskediget fordi de ”bare” er kvinder, det er landarbeiderskene og smaabøndernes hustruer, som dyrker op marker og haver uten at faa nyte frugtene av sit arbeide.

Alle disse kvinder skal slut­te sig sammen mot kapitalis­men, for den befriende kom­munisme den 8. mars, alle ar­beidende kvinder skal paa denne dag slutte sig sammen. Uten deres arbeide kan den kapitalistiske verden ikke bestaa, men denne verden tar ik­ke hensyn til dem og værdsætter dem ikke, den negter dem like rettigheter med mændene i familien, i samfundet, i staten, og kaster ba­re til dem nogen papirrettigheter uten at sikre dem virke­lige værdier. Og til disse kvin­der slutter kvinderne i de koloniale og halvkoloniale land sig, de kvinder som ikke længer vil la sig sælge og kjøpe som en vare, som har været traadt under føtter og ydmy­ket, men som nu reiser sig mot smuds og slaveri.”