1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi lagt ut de resterende kapitler fra læreboka Sovjetunionens Kommunistiske Partis (Bolsjevikenes) historie. Boka er ei stor lærebok for alle kommunister som har tatt på seg oppgaven om rekonstituere eller konstituere det kommunistiske partiet. Den deler og oppsummerer de enorme erfaringene SUKP(B) gjorde i sin kamp for å konstituere partiet og det proletariske diktaturet.  Boka ble skrevet under ledelse av Josef Stalin, i innledningen til boka står det: 

Formann Mao sier at SUKP(B)s historie: “er den beste syntesen og oppsummeringa av den kommunistiske verdensbevegelsen i løpet av de siste hundre åra, et mønstereksempel på foreninga av teori og praksis og hittil det eneste omfattende eksemplet i hele verden. Når vi ser hvordan Lenin og Stalin forente marxismens allmenngyldige sannhet med sovjetrevolusjonens konkrete praksis og derved utviklet marxismen, vet vi hvordan vi bør arbeide i Kina.”

Her må vi innledningsvis presisere at i dag er ideologien utviklet videre til marxisme-leninisme-maoisme, og dette innebærer en videreutvikling også i synet på partiet. Viktigst av alt innebærer det formann Gonzalos lære om militarisering av partiet og konsentrisk konstruksjon av revolusjonens tre verktøy. Dette gjør ikke læreboka om SUKP(b) utdatert, men det er en viktig påminning om at boka må leses i lys av at vår ideologi er utviklet til et nytt, tredje og høyere stadium.

Verket inneholder også Stalins klassiske tekst om den dialektiske og historiske materialismen. Det er et utmerket innføringsverk i marxismens filosofi, og forklarer denne på en forholdsvis lettfattelig måte. Også dette må leses fra et maoistisk ståsted, hvor formann Mao har slått fast at loven om motsigelsen er den eneste grunnloven i dialektikken, og også med en bevissthet om at formann Mao kritiserte kamerat Stalin for noen mekaniske feil (mekanikk er motsetningen til dialektikk) og kritiserte sovjetiske lærebøker for å legge for liten vekt på overbygninga i beskrivelsen av historisk materialisme.

Vi presiserer ikke noe av dette for å sette klassikerne opp mot hverandre, men for å understreke at ideologien alltid utvikler seg og at vi stadig må vende tilbake til klassikerne fra det høyere nivået, og at når dette er sagt er læreboka generelt og innføringen i filosofien spesielt, av svært stor verdi for alle kommunister. Dette er klassiske verker som for alltid vil ha en sentral plass i det store teoretiske verket som, sammen med praksisen i klassekampen, ligger til grunn for proletariatets ideologi.

Josef Stalin

SUKP(B)s historie – kapittel 8-11, av Josef Stalin